• Vypracování plánu odpadového hospodářství průvodce odpadů
 • Vypracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce odpadů dle platné legislativy
 • Zpracování průběžné evidence odpadů
 • Zpracování hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok, včetně zpracování výkazů dle platné legislativy
 • Zajištění odborného odebrání vzorků pro analýzy včetně posouzení u akreditovaných laboratoří v rozsahu daném platnou legislativou
 • Zajištění projektu, vlastní výstavby a vybavení shromažďovacích míst odpadů průvodce včetně značení dle platné legislativy
 • Přistavení shromažďovacích prostředků pro shromažďování a třídění odpadů
 • Zpracování harmonogramu odvozů shromažďovacích prostředků s odpady
 • Přeprava pevných a kapalných ostatních a nebezpečných odpadů dle ADR (přeprava 120 l a 240 l nádob s odpady, přeprava kanystrů, sudů, IBC kontejnerů s kapalnými odpady, přeprava velkoobjemových kontejnerů, cisternová přeprava odpadů) k recyklaci, využití nebo odstranění
 • Čištění odlučovačů olejů a tuků z kuchyní, čištění septiků a žump včetně desinfekce, čištění lapáků písku a nečistot, kanalizačních vpustí, odlučovačů olejů, záchytných nádrží v průmyslových provozech
 • Výměna sorpčních náplní v odlučovači ropných látek, včetně dodání nových sorbentů
 • Čištění hal a strojů v průmyslových výrobách
 • Sanace ekologických havárií a starých ekologických zátěží
 • Čištění komunikací znečištěných ropnými látkami
 • Letní údržba – sečení a odvoz trávy, křovin, kácení stromů
 • Zimní údržba – úklid a odvoz sněhu z komunikací a chodníků, posyp komunikací

Máte o službu zájem? Kontaktujte nás

Ladislav Charous
Obchodní manažer, poradce pro ekologii
+420 725 836 014

Nebo nám zašlete své číslo. Rádi se Vám ozveme společně se domluvíme na dalším postupu.

Vepište telefoní číslo, na kterém Vás zastihneme